Benátky v návrhu představují funkčně nejbohatší část řešeného území, která využívá stávající funkce. Posiluje je a vytváří atraktivní celek. Revitalizace rybníků spolu s obnovenými rybářskými kiosky a občerstvením vrací do území dřívější kulturně rekreační funkci. Otevřený sportovní areál policie ČR spolu s novým volnočasovým centrem a malým BMX parkem představují silný cíl každodenního života obyvatel a především mladých lidí a dětí. Obnovená vila, sídlo animoterapie, a sousední kynologické centrum představují edukativní a rehabilitační zázemí. Benátky se svojí dobrou dostupností MHD představují bránu do Lesoparku z Mariánských Hor.

Nově navržené rybníky nejsou jen rekreační, ale budou plnit funkci také retenční. Kapacita odtoku vodárny je menší než objem sanačního čerpání z vodního zdroje Nová Ves. Okolí je tak dvakrát do roka destabilizováno zvýšenou hladinou spodní vody. Retenční nádrž akumulovanou vodu postupně upouští do potoka, který je včetně svého okolí celoročně stabilní.

a-vyrez A1 - Rekultivace rybníků A2 - Rekreační rybaření A3 - Volnočasové centrum A5 - Centrum animoterapie A6 - Rozšíření kynologického cvičiště A7 - Hulvácké jezero A8 - BMX park A9 - Sportovní areál (Fit Park) A10 - Terminál Hulváky A11 - Komunitní centrum Hulváky A12 - Domov důchodců A13 - Cyklostezka F

Projekty navržené v území – A. Benátky

Hlasování

Hlasování bylo ukončeno

A.1 Rekultivace rybníků

screen41-china-maipo

Zdroj: The Ramsar Convention on Wetlands. http://www.ramsar.org [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://www.ramsar.org/pictures/screen41-china-maipo.jpg>

Zpřístupnění rybníků, jejich vyčištění a úprava břehů formou přírodě blízkou až parkovou. Lokálně budou zrealizována dřevěná mola, aby bylo možno přistoupit přímo k vodě. Rekultivace rybníků zajistí funkční ekologickou stabilitu území a zvýší atraktivitu území.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 31,2 mil. Kč.

 

A.2 Rekreační rybaření

A2 - rekrean rybaen

Zdroj: Davidův mlýn. http://www.Davidůvmlýn.cz [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://www.daviduvmlyn.cz/public/images/rybolov/rybolov-04.jpg>

Úprava stávajících rybářských stanovišť a okolních objektů. Zázemí rybářů umožní úpravu úlovků, případně skladování potřebného náčiní či materiálu, potřebného k údržbě.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 4,37 mil. Kč

 

A.3 Volnočasové centrum

2013-12-18 115651

Zdroj: http://www.dondepoy.com/html/2010-workshops.htm [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: < http://www.dondepoy.com/html/2010-workshops.htm > Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Children_Playing_in_Playground.jpg [online]. [cit. 2013-12-10]. Zdroj: http://atactileshow.wordpress.com/ [online]. [cit. 2013-12-10]

Společensko-kulturní centrum s klubovnou, zaměřené na sport a volný čas. Projekt počítá s využitím stávajících budov a návaznosti na projekt komunitního centra při Terminálu Hulváky.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14,04 mil. Kč.

 

A.5 Centrum animoterapie

Zdroj: http://vimeo.com/54642383 [online]. [cit. 2014-01-10].

Projekt využívá stávající vilu pro práci s pohybově a mentálně postiženými dětmi. Aktivně využívá nový zookoutek (domácí zvířata) a blahodárného vlivu přímého kontaktu se zvířaty v místě stávajícího areálu kotců.

 

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 5,46 mil. Kč

 

A.6 Rozšíření kynologického cvičiště

Stávající kynologické centrum bude rozšířeno o lékařskou a poradenskou pomoct pro psy.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 7,07 mil. Kč

 

A.7 Hulvácké jezero

A7 - Hulvck jezero

Nové retenční jezero bude tvarem i řešením břehových partií přírodě blízkým prvkem, s kulturně estetickými vlivy, silný krajinotvorný a ekologickým vlivem. Jeho břehy budou sloužit především pro individuální lehkou rekreaci (procházky, běh, jízda na kole). Samotný záměr je vhodný pro soukromého investora.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 245,44 mil. Kč

 

A.8 BMX park

mile-end-bmx-track

Zdroj: http://niallnews.wordpress.com/2013/05/03/a-lasting-legacy-for-cumbernauld [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: < http://niallnews.files.wordpress.com/2013/05/mile-end-bmx-track.jpg >

Zářez současné uzavřené zahrádkářské kolonie je využit jako lehká BMX aréna přímo napojená na MHD a je tak snadno a rychle dostupná pro mladé lidi. Díky svahu jsou přilehlé rodinné domky i park odstíněné a nerušené.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,31 mil. Kč

 

A.9 Sportovní areál (Fit Park)

Areálu víceúčelových hřišť Policie ČR (fotbal, basketbal, volejbal, streetball) bude včetně zázemí rozšířen o půjčovny a možné ubytování. Současné parkoviště areálu bude z části využito jako SK8 park s rampami. 

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 26,20 mil. Kč.

 

A.10 Terminál Hulváky

Projekt nezařazen do hlasování z důvodu již zahájené přípravy realizace

2013-12-18 120505

Jedná se o rekonstrukci trolejbusové smyčky s možným návrhem měnírny pro provoz trolejbusů a tramvají, kdy základním předpokladem je spoluinvestice města Ostrava s možným uplatněním dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V případě nalezení soukromého investora se ve studii nachází návrh soukromého komerčního objektu vytvářejícího zajímavou dominantu území. Projekt terminálu Hulváky je v současné chvíli zařazen do integrovaného plánu rozvoje města Ostravy a připravuje se k realizaci. Jeho přínosem je zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení tak dostupnosti a atraktivity území.

Projekt bude dotován z Regionálního operačního programu, zařazeno v Integrovaném plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje. Maximální výše dotace činí 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru rekonstrukce dopravní infrastruktury: 103,34 mil. Kč

 

A.11 Komunitní centrum Hulváky

Projekt nezařazen do hlasování z důvodu již dokončené realizace

komunitni centrum hulvaky

Areál péče pro těžce tělesně postižené osoby ve věku od 16 – 64 let byl již statutárním městem Ostrava realizován. Návrh ve studii uvažuje s funkčním propojením s dalšími projekty v území Lesoparku Benátky na úrovni spolupráce a zpříjemnění pobytu nynějším uživatelům.

Dotace byla úspěšně čerpána z regionálního operačního programu ve výši 92,5%

Předpokládané investiční náklady záměru: 86,49 mil. Kč

 

A.12 Domov důchodců

Areál domů s pečovatelskou službou s přímou návazností na území lesoparku Benátky a v něm navržených klidových záměrů, které návštěvníkům zpříjemní pobyt a čas strávený odpočinkem a relaxací.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro zkvalitnění služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli přesně specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 5,46 mil. Kč

 

A.13 cyklostezka F

A13 - cyklostezka

Návrh cyklostezky v území lesoparku Benátky a s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 0,78 mil. Kč

 

A.14 Inline okruh a běžecký okruh

A14 - inline okruh a beck okruh

Zdroj: JNC INTERNATIONAL S.A. http://www.jnc.be [online]. [cit. 2013-06-11]. Dostupné z: <http://www.jnc.be/medias/reduced_2/projects/DEULE_04_light.jpg>

Stávající zpevněné a nezpevněné cesty v sektoru budou renovovány a doplněny o chybějící mobiliář. Systém cest bude doplněn novými a uzavřou se tak okruhy různých délek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,70 mil. Kč

 

 

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

benatky-celkovy-pohled