Cíl

Studie pro město vytváří svým integrovaným přístupem východisko pro výběr projektů k možnému čerpání dotačních prostředků z fondů Evropské unie v letech 2014 – 2020. Jednotlivé projektové záměry, navržené studií, jsou pro budoucí rámec EU více než vhodné, městu umožňují využít i další programové rámce, jdoucí mimo běžné infrastrukturní potřeby města, kryté vlastním investičním rozpočtem.

Samotná prezentace studie na tomto webu, slouží jak k seznámení návštěvníků s projektovými záměry, tak jim zároveň poskytuje možnost se ke studii a projektovým záměrům vyjádřit, a to pomocí hlasování v příslušných sektorech. Stav hlasování je přitom zveřejněn v závěrečném přehledu a veřejnost průběžně sleduje vývoj a má příležitost podílet se na přípravě přeměny významného územního celku města.

Jde o tyto sektory studie:

Hlasování bude probíhat do 30.04.2014 - hlasování bylo ukončeno

Význam studie

Studie Lesoparku Benátky a okolí se zabývá územím Hulváckého lesa s centrální částí bývalého koupaliště a oblastí rybníků zvanou Benátky. Základním cílem je vyřešení nové funkční koncepce území a vzájemnou koordinaci plánovaných a nově navržených záměrů, tak aby se lokalita stala funkční, atraktivní a vyhledávanou součástí města. Proto bylo řešené území rozšířeno o severní část Nové Vsi, Bedřišku, brownfield bývalé chemické továrny Deza a přední část Zábřehu kolem ulice U Hrůbků. Řešené území se nachází v katastrech třech městských částí – Nové Vsi, Mariánských Hor a Hulvák a Vítkovic a zároveň na styku třech částí souměstí – Moravské Ostravy, Poruby a Jižního města. Území, které má takto předurčený potenciál pro všechny subjekty je však doposud geograficky i dopravně vytěsněno na okraj zájmu a stalo se územím nikoho uprostřed města.

Historie lokality

Historie lokality je spojena s rozvojem obcí Nová Ves, Zábřeh a Vítkovice a to především v období průmyslové revoluce, kdy se po roce 1911 začala rozvíjet Vítkovická železárna a při ní postavená dělnická kolonie Hulváky. Již v roce 1908 byla vybudována vodárna Nová Ves, která je dodnes významným zdrojem pitné vody pro Ostravu.

Vzrůstající zájem obyvatelstva o rozšíření možností trávení volného času přeměnila ve 20. letech 20. století les na svahu Hulváckého kopce v rekreační oblast zvanou Hulvácký les a Benátky. Postupně zde byla vybudována trojce rekreačních rybníků s ostrůvkem, Jarkova výletní restaurace s možností zapůjčení loděk, kuželna, prostory pro hudbu a tanec. Před 2. světovou válkou byla oblast rekreačně kulturní lokalitou hojně navštěvovanou Ostraváky.
Rekreační význam lokality byl v roce 1928 posílen výstavbou moderního koupaliště ve funkcionalistickém slohu na samém vrcholu Hulváckého kopce. Se svojí kapacitou 3800 návštěvníků patřilo mezi největší a nejmodernější v zemi.

2013-12-18 142422

 

Současnost

Současný stav celého území je neutěšený. Lokalita, rozdělená mezi dva obvody Nová Ves a Mariánské Hory – Hulváky, nedostala přes snahu samosprávy po roce 1989 jasnou koncepci rozvoje. Postupná likvidace zchátralých a černých staveb odvedla z lokality poslední stopy života.

Benátky svým charakterem nesou stále patrné stopy původní rekreační oblasti. Neudržovaná zeleň i vodní plochy spolu se špatným technickým stavem stávajících budov i cest ale ubírají území na atraktivitě. Tréninkové a sportovní středisko Police ČR je jediným funkčním souborem, který však není pro veřejnost běžně přístupný.

Snaha obnovit koupaliště v 90. letech nebyla úspěšná a architektonicky zajímavá stavba byla po roce 2009 zbořena. Ruderalizovaná plocha je dnes přírodními pochody začleněna do lesního prostředí a není schopná plnit svoji původní rekreační funkci. Současná louka je neudržovaná s vysokým podílem vzrostlejší náletové zeleně. Přilehlý park se stávajícími pěšími cestami s asfaltovým povrchem je s lokálně zachovalým mobiliářem značně zanedbaný a nemůže tak poskytovat očekávané prostředí pro individuální rekreaci.

Velkým problémem lokality, s kterým se potýká nejen samotný park, ale i Vodárna Nová Ves je vysoká kontaminace zeminy a spodní vody, vycházející z lokality Vítkovic, přesněji z brownfieldu bývalé Dezy. Technické řešení eliminace zdroje znečištění je z ekonomického hlediska otázkou budoucnosti. Současnost přinesla dílčí řešení v podobě drenážních stěn podél svahu Hulváckého kopce a vrchu Hůrka pod kolonií Bedřiška. Stěny jsou však poměrně invazivním zásahem do zelené struktury. Rekultivace následků jejich realizace je nutná.

Pro celou lokalitu jsou zásadní dva problémy – prvním je celková nepřístupnost a neprostupnost lokality pro pěší a cyklisty. Údolí řeky Odry mezi Mariánskými Horami a Porubou je rozděleno několika proudovými komunikacemi, okruhy a železničními tahy na malé úseky bez možnosti vzájemného propojení, které tvoří bariéry v krajině.

Druhým problémem je vysoká hladina spodní vody. Území vlivem důlní činnosti kleslo cca o 2 m. Blízkost hladiny spodní vody a průsaky z Odry v severní části území vedou k častému podmáčení a vzniku nesouvislých vodních ploch. Jedná se o jeden z hlavních důvodů stagnace rozvoje lokality.

Proto všechna uváděná negativa, ale současně také nepopiratelný rozvojový potenciál celého území vyvolaly potřebu zpracovat projekt Lesopark Benátky a okolí.

Vize

Vize projektu Lesopark Benátky a okolí přináší optimální řešení pro výše naznačené problémy a zároveň vytváří plnohodnotný základ pro rozvoj celé lokality, jejíž význam daleko přesahuje obvody městských částí Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky. Studie nemá lokální ani krátkodobý význam. Jedná se o strategický dokument, který svými funkčními a komunikačními návaznostmi získává metropolitní charakter.

2013-12-18 142654

Studii vyhotovilo architektonické studio MS architektura a design v čele s Ing. arch. Michalem Šourkem a Ing. Arch Milanem Ševčíkem

logo-architekt

Máte nápad?

Své náměty a připomínky k projektům můžete zasílat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..